Tag - พัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการวิชาการความรู้ความรู้สู่เยาวชน

จำนวนผู้เข้าชม 377 views

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โครงการให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนที่มีห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๖๙ คน ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๙ และวันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม 1,039 views

คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์จัดอบรมในโครงการให้ความร่วมมือทางวิชาการสำหรับนักเรียนในโครงการเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ แสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนกระสังพิทยาคมที่ได้เข้ามาอบรมโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 ,31 มีนาคม -1 เมษายน 2561ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรอบรมเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์และสามารถให้นักเรียนได้มีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็น

การสร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ภาพกิจกรรม ::

[IMG-Gal id=11677]

ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนลำปลายมาศ

คณะวิทยาศาสตร์ อบรมเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนลำปลายมาศ

คณะวิทยาศาสตร์ อบรมเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนลำปลายมาศ

ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนลำปลายมาศ       

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมมือกับ โรงเรียนลำปลายมาศ จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนลำปลายมาศโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียน ที่เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้มีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคตโดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่  18-19 มีนาคม 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 22 คน มีคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรอบรมเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการปฏิบัติการด้านคณิตศาสตร์ เคมี เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์

ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนลำปลายมาศ

ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนลำปลายมาศ

ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนลำปลายมาศ