Tag - พิธีเทิดพระเกียรติ

พิธีเทิดพระเกียรติ และ มอบ รางวัลจากการสอบแข่งขันสาระทางวิทยาศาสตร์ - 18 ส.ค. 2561

พิธีเทิดพระเกียรติ และ มอบ รางวัลจากการสอบแข่งขันสาระทางวิทยาศาสตร์ – 18 ส.ค. 2561

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ภาพเหตุการณ์ วันที่ 18 สิงหาคม 2561

พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
และ มอบ รางวัลจากการสอบแข่งขันสาระทางวิทยาศาสตร์

 

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทย์ปี60

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมเชิดชูบิดา แห่งวิทยาศาสตร์ไทย จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมเชิดชูบิดา แห่งวิทยาศาสตร์ไทย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมเชิดชูบิดา แห่งวิทยาศาสตร์ไทย จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 เน้นการเผยแพร่วิชาการด้านวิทยาศาสตร์แก่ชุมชน ร่วม เสริมสร้างความรู้เยาวชน ผลิตกำลังคนพัฒนาประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ อ่านคำถวายราชสดุดีในพิธีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเป็นประธานในการเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ และอาคารคณะวิทยาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและเผย แพร่ผลงานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชนและที่สำคัญนั้นเป็นการได้ส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนและบุคคลทั่วไป ได้มีความสนใจในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ให้ มากขึ้น เพื่อผลิตกำลังคนสำหรับพัฒนา ประเทศชาติต่อไป