Tag - พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี
พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะพยาบาลศาสตร์

สำหรับพิธีไหว้ครู เป็นพิธีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดต่อเนืองเป็นประจำทุกปี
เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มอบตัวเป็นศิษย์อย่างเป็นทางการ
และเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ผู้มีพระคุณ
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกศิษย์ และอาจารย์
และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีให้คงไว้สบไป

ผลการประกวดพานไหว้ครู

ประเภทสวยงาม
อันดับ 1 สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์
อันดับ 2 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
อันดับ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลชมเชย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทสร้างสรรค์
อันดับ 1 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์
อันดับ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์
อันดับ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์
รางวัลชมเชย
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

ไหว้ครู

ขอเชิญ ร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญ ร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 10.20-11.50 น. ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ ได้ถูกจัดให้ร่วมพิธีในรอบที่ ๒ พร้อมกับคณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กำหนดการ

กำหนดการไหว้ครู2560