Tag - ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน

อบรมค่ายฟิสิกส์

อบรมค่ายฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน

อบรมค่ายฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมอบรมค่ายฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน ในวันพฤหัสบดีที่17 สิงหาคม 2560  อาคาร7 ชั้น 2 และชั้น4   คณะวิทยาศาสตร์