Tag - มรภ.บร

ร่วมพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเทพปริยัตยาจารย์

จำนวนผู้เข้าชม 1,259 views

ร่วมพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่พระเทพปริยัตยาจารย์

ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  ร่วมพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่พระเทพปริยัตยาจารย์ (สุพจน์ โชติญาโณ) เจ้าอาวาสวัดกลางพระอารามหลวง ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ วัดกลางพระอารามหลวง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ภาพกิจกรรม : 

[IMG-Gal id=11609]

 

 

“คาราวานวิทยาศาสตร์ (อพวช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”

“คาราวานวิทยาศาสตร์ (อพวช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”

“คาราวานวิทยาศาสตร์ (อพวช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

      รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิด โครงการ “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ” ที่จัดขึ้นโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง  การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง ได้มีโอกาสเรียนรู้และได้ประสบการณ์ ตลอดจนเกิดทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในลักษณะของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ซึ่งประกอบด้วย ชิ้นงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์แบบสื่อสัมผัส การแสดงทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษา ท้องฟ้าจำลอง ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 1 และ 2 และการอบรมสัมมนาสำหรับครู เป็นต้น ซึ่งงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียง ที่ได้ส่งนักเรียนมาร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม

ภาพกิจกรรม >>

คณะวิทยาศาสตร์ บริการวิชาการสู่เยาวชน อบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

คณะวิทยาศาสตร์ บริการวิชาการสู่เยาวชน อบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

คณะวิทยาศาสตร์ บริการวิชาการสู่เยาวชน อบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร จัดอบรมในโครงการให้ความร่วมมือทางวิชาการสำหรับนักเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 18-19 กันยายน 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้นจำนวน 40 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 80 คน  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี เรื่อง การไทเทรตหาปริมาณกรดอะซิติกในน้ำส้มสายชู , การเตรียมสารละลายจากของแข็งและของเหลว ,ปฏิกริยาเคมี ด้านชีววิทยา เรื่อง การศึกษาการแบ่งเซลล์พืช , การย้อมสี แบคทีเรียอย่างง่าย ด้านฟิสิกส์ เรื่อง นาวาล่องลอย ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์

ภาพกิจกรรม : >>

Research_2561

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้ชื่อ “Entrepreneurial University in the 21 Century : Development of Entrepreneurship Education and Research for Social Sustainability” ในวันที่ ๑๕ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ ในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย

ติดตาม 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 

google_forms

แบบฟอร์มลงชื่อจิตอาสาคณะวิทยาศาสตร์ (วันที่ 6/9/2560)

••ประกาศรับนักศึกษาจิตอาสาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์••
»เริ่มกิจกรรมวันที่ : 6/9/2560 (ปิดรับสมัครวันที่ 6/9/2560 เวลา 12.00 น.,ประกาศรายชื่อ 13.00 น.)
»รายละเอียดงาน : ทำความสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
»อาจารย์ผู้ควบคุม : อาจารย์นพพล เชาวนกุล
»สถานที่ดำเนินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
»จำนวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง
»วัน-เวลา/สถานที่นัดหมาย : วันที่ 6/9/2560 เวลา13.00 น. ณ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ อาคารเรียนชั่วคราว
»รับสมัครจำนวน : 30 คน
»ลงชื่อตามลิงค์ >> https://goo.gl/forms/9LoRSjndWMrIpUn82
»ติดตามรายชื่อได้ที่ >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IMnzesVRdr1pCtGWvjp4PG5nEjYx9JOphlEz3aekfBM/edit?usp=sharing

โครงการแนะแนวการศึกษาและการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการแนะแนวการศึกษาและการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการแนะแนวการศึกษาและการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561  วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในโครงการฯ นี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารเเละครูแนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเครือข่ายฯ จำนวนกว่า 97 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านระบบ”TCAS” ประจำปีการศึกษา 2561 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 ต่อไป

ไหว้ครู

ขอเชิญ ร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญ ร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 10.20-11.50 น. ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ ได้ถูกจัดให้ร่วมพิธีในรอบที่ ๒ พร้อมกับคณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กำหนดการ

กำหนดการไหว้ครู2560