Tag - มรภ.บุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการวิชาการความรู้ความรู้สู่เยาวชน

จำนวนผู้เข้าชม 374 views

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โครงการให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนที่มีห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๖๙ คน ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๙ และวันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม 1,037 views

คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์จัดอบรมในโครงการให้ความร่วมมือทางวิชาการสำหรับนักเรียนในโครงการเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ แสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนกระสังพิทยาคมที่ได้เข้ามาอบรมโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 ,31 มีนาคม -1 เมษายน 2561ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรอบรมเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์และสามารถให้นักเรียนได้มีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็น

การสร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ภาพกิจกรรม ::

[IMG-Gal id=11677]

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันราชภัฏ”

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันราชภัฏ”

คณะวิทยาศาสตร์  ร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันราชภัฏ”

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนพยัคฆภูมิพิทยาคาร

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนพยัคฆภูมิพิทยาคาร

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนพยัคฆภูมิพิทยาคาร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนพยัคฆภูมิพิทยาคาร อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ที่ได้เข้ามาอบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติการและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม พ.ศ. 2561 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การจัดทำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มรภ.บร

มรภ.บุรีรัมย์ รับการตรวจเยี่ยมจากสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงในการเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

มรภ.บุรีรัมย์ รับการตรวจเยี่ยมจากสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงในการเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยบูรพาประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงษ์สุทธิธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี มหากายนันท์ กรรมการบริหารหลักสูตร คุณขนิษฐา ชื่นนิยม เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ เพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคาร 15 เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2560 โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้กับหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และจัดทำโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตด้านพยาบาล รองรับภาวการณ์ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในปัจจุบัน