Tag - มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th National Graduate Research Conference)

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th National Graduate Research Conference)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th National Graduate Research Conference) ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครผู้เสนอผลงานวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2651 และนำเสนอผลงานในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ศึกษารายละเอียดเพิ่มได้ที่ เว็บไซต์ http://conference.kku.ac.th/grc/

เอกสารแนบ 

NGRC-19

Research2018

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน “การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน”

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน “การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน” 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 “การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://pharm.kku.ac.th