Tag - มหาวิทยาลัยราขภัฏบุรีรัมย์

พิธีลงนามความร่วมมือในการเป็นสถาบันพี่เลี้ยงกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

พิธีลงนามความร่วมมือในการเป็นสถาบันพี่เลี้ยงกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

พิธีลงนามความร่วมมือในการเป็นสถาบันพี่เลี้ยงกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ทำการลงนามความร่วมมือในการเป็นสถาบันพี่เลี้ยงกับคณะพยาบาลศาสตร์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงให้กับหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราขภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมนำส่งสภาการพยาบาลเพื่อพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรต่อไป ทั้งนี้มีคณาจารย์ และบุคลากร ของทั้ง ๒ สถาบันเข้าร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก