Tag - มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย

พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย

วันที่ 5 เมษายน 2662 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย (AIAT)
นำโดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
และ ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย

ได้ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU)

ร่วมด้วย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในพิธีลงนามในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย
ตกลงร่วมมือในการสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมเชิงวิทยาการ สร้างความรู้ และสร้างเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์
อันนำไปสู่การสร้าง และขยายโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา อาจารย์ ก่อให้เกิดแนวทางร่วมกัน
ในการทำกิจกรรม งานวิจัย และพัฒนาที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติร่วมกัน

หลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย
ได้เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนสำหรับวิทยาการข้อมูล (Python for Data Science)
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ณ วันที่ 4 – 5 เมษายน 2562 ห้องประชุมหงส์พันธ์ อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561
“เพ็ญเดือนสิบสอง ล่องกระทง ส่งสายธาร ราชภัฏ นมัสการ แม่คงคา”
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

 

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยวิสามัญครั้งที่ 2/2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2561

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยวิสามัญ
นำโดย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมดาวเรือง (ห้อง 12104) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

วิ่งกับพยาบาลเพื่อการกุศล 2561

วิ่งกับพยาบาลเพื่อการกุศล 2561

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ชมรมพยาบาล จังหวัดบุรีรัมย์ และชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ จังหวัดบุรีรัมย์

ขอเชิญชวนพยาบาล บุคคลากรทางการแพทย์และประชาชนร่วมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและสมทบกองทุนสวัสดิการสำหรับพยาบาล เนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ 2561 วิ่งกับพยาบาลเพื่อการกุศล

ภายใต้ชื่อกิจกรรม พยาบาลชวนวิ่ง เพื่อสุขภาพ (Nurses Run for Health 2018)

โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้

ระยะทางการวิ่ง มี 3 ระยะ ได้แก่

 • 10.5 กิโลเมตร เวลาในการปล่อยตัวนักกีฬา 05:30 น.
 • 5 กิโลเมตร เวลาในการปล่อยตัวนักกีฬา 05:45 น.
 • 2.5 กิโลเมตร เวลาในการปล่อยตัวนักกีฬา 06:00 น.

แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

 • ประเภทที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประเภทที่ 2 รุ่นอายุ 30-39 ปี
 • ประเภทที่ 3 รุ่นอายุ 40-49 ปี
 • ประเภทที่ 4 รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป

โดยงานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 05.00 – 9.00 น.
ณ BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

การประกวด ดาว-เดือน MissLadySCI คณะวิทยาศาสตร์ 2561

การประกวด ดาว-เดือน MissLadySCI คณะวิทยาศาสตร์ 2561

การประกวด ดาว-เดือน MissLadySCI คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา
วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

ผู้เข้าประกวดดาว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี 2561
G1 ฐิติมา พูลวันดี (กระต่าย)          สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
G2 จินตพร สุนประโคน (ข้าวจ้าว) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
G3 ญาติมา ครองชื่น (นิดหน่อย) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
G4 ณัฏฐา ภูมิกาศ (จีแบม) สาขาวิชาเคมี
G5 กิ่งฉัตร ทัศนะ (แพรไหม) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
G6 พรนิษา หาญอาษา (ริษา) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
G7 อรุณรัตน์ ศรประสิทธิ์ (นะนี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
G8 อาทิตยา อักษรณรงค์ (ปูเป้) สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
G9 ผริตา กระแสรัมย์ (สุ่ย) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
G10 อรวี บุญเติม (ป๋อมแป๋ม) สาขาวิชาชีววิทยา
G11 อัญมณี แก้วนอก (อัญปัน) สาขาวิชาสถิติประยุกต์
G12 สุธิดา สีละมุน (น้ำฝน) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

ผู้เข้าประกวดเดือน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี 2561
B1 พิทักษ์ เครื่องทองใหญ่ (จิว) สาขาวิชาเคมี
B2 วันเฉลิม สมอาจ (เต้ย) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
B3 นนท์ปวิช สราญบุรุษ (เน็ต) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
B4 มนัสนนท์ บุญบรรลุ (เนส) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
B5 ชัยพิชิต พลชัย (พีช) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
B6 จตุพงษ์ พิเศษ (ออโต้) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
B7 กฤตมุข เสนาสังข์ (ดาฟ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
B8 อานันท์ สมรรัมย์ (วิว) สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
B9 นราธิป วิเศษรัมย์ (เชียร์) สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผู้เข้าประกวด MissLadySCI คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี 2561
L1 กิตตินันท์ ปาประโคน (ตูมตาม) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
L2 วสุนทรา เที่ยงนา (คิมเบอร์รี่) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
L3 พิเชษฐ์ เจียมสกุล (ก็อปแก็ป) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
L4 วันเฉลิม ทิพย์โภชน์ (จีเมล) สาขาวิชาเคมี
L5 รัฐพล วงษ์จุ้ย (จ๊ะโอ๋) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
L6 ธนาวุฒิ จรดรัมย์ (เทเลซ่า) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
L7 อชรายุ บุญยืน (โอมมี่) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ตารางกิจกรรม

เวลากิจกรรม
08:30 - 09:00ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน/ผู้เข้าประกวดแต่ละประเภทลงทะเบียนรายงานตัว
09:00 - 09:15พิธีเปิดโดย ผศ.ดร.สราวุธ แก้วศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
09:15 - 09:25โชว์ร้องเพลงมาร์ชของสาขาวิชาที่ชนะเลิศประกวดขับร้องเพลงมาร์ช
09:25 - 09:40เปิดตัวพิธีกร แนะนำคณะกรรมการ
09:40 - 10:40การประกวดรอบที่ 1 รอบโชว์ตัว
- ชม VTR เปิดตัวและแนะนำตัวของประเภท ดาว (พร้อมตัดสินการประกวดการแต่งกายยอดเยี่ยม ชุดวัฒนธรรมอีสานใต้) พร้อมมอบรางวัลขวัญใจช่างภาพ และมิตรภาพยอดเยี่ยม
- ชม VTR เปิดตัวและแนะนำตัวของประเภท เดือน (พร้อมตัดสินการประกวดการแต่งกายยอดเยี่ยม ชุดวัฒนธรรมอีสานใต้) พร้อมมอบรางวัลขวัญใจช่างภาพ และมิตรภาพยอดเยี่ยม
ชม VTR เปิดตัวและแนะนำตัวของประเภท MissLadySCI (พร้อมตัดสินการประกวดชุดรีไซเคิล) พร้อมมอบรางวัลขวัญใจช่างภาพ และมิตรภาพยอดเยี่ยม
10:40 - 11:00ชมการแสดงดนตรี/เล่นกิจกรรมกับผู้สนับสนุน
11:00 - 11:10ชม VTR และการอำลาตำแหน่ง ดาว-เดือน MissLadySCI ปี 2560
11:10 - 12:30การประกวดรอบที่ 2 ตอบคำถาม
- ตอบคำถามประเภทดาว 12 คน
- ตอบคำถามประเภทเดือน 9 คน
- ตอบคำถามประเภท MissLadySCI 7 คน
12:30 - 13:10พักรับประทานอาหารกลางวัน ชมการแสดงดนตรี
13:30 - 14:30การประกวดรอบที่ 3
การประกวดการแสดงวัฒนธรรมและความสามารถของดาว-เดือน หมายเลข 1-6 ซึ่งเรียงตามลำดับดาว
14:30 - 14:50พักชมการแสดงดนตรี
14:50 - 16:20การประกวดการแสดงวัฒนธรรมและความสามารถของประเภท ดาว-เดือน หมายเลข 7-12 ซึ่งเรียงามลำดับดาว
16:20 - 17:00ชมการแสดงดนตรี/เล่นกิจกรรมกับผู้สนับสนุน คณะกรรมการพักรับประทานอาหาร
17:30 - 19:00การแสดงความสามารถประเภท MissLadySCI
19:00 - 19:30ชมการแสดงดนตรี/เล่นกิจกรรมกับผู้สนับสนุน
19:00 - 19:30ประกาศผล และมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดประเภทต่างๆ
19:00 - 20:00พิธีปิด

ผลการประกาศ ดาว เดือน MissladySCI ประจำปี 2561 ประกอบไปด้วย

 • ดาว
  ชนะเลิศได้แก่ นางสาวอรวี บุญเติม (ป๋อมแป๋ม) สาขาวิชาชีววิทยา
  รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอรุณรัตน์ ศรประสิทธิ์ (นะนี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวสุธิดา สีละมุน (น้ำฝน) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • เดือน
  ชนะเลิศได้แก่ นายกฤตมุข เสนาสังข์ (ดาฟ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  รองชนะเลิศอันดับ 1 นายวันเฉลิม สมอาจ (เต้ย) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  รองชนะเลิศอันดับ 2 นายนราธิป วิเศษรัมย์ (เชียร์) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • MissladySCI
  ชนะเลิศได้แก่ นายอชรายุ บุญยืน (โอมมี่) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  รองชนะเลิศอันดับ 1 นายกิตตินันท์ ปาประโคน (ตูมตาม) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
  รองชนะเลิศอันดับ 2 นายพิเชษฐ์ เจียมสกุล (ก็อปแก็ป) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่เข้าแข่งขันหรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่เข้าแข่งขันหรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่เข้าแข่งขันหรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

ลำดับรายละเอียดดาวน์โหลด
1รายชื่อนักเรียนแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ - ระดับประถมศึกษาตอนปลายdownload
2รายชื่อนักเรียนแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นdownload
3รายชื่อนักเรียนแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ - ระดับประถมศึกษาตอนปลายdownload
4รายชื่อนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ - ระดับประถมศึกษาตอนปลายdownload
5รายชื่อนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นdownload
6รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเคมี - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นdownload
7รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายคณิตศาสตร์ (Amazing Math Camp) - ระดับประถมศึกษาตอนปลายdownload
8รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายชีววิทยา (ไบโอคิดส์ ปี3) - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นdownload
9รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นdownload
10รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการงานประดิษฐ์จากผ้าสักหลาดสำหรับนักเรียนdownload
11รายชื่อนักเรียนสมัครแข่งขัน SUDOKU - ระดับประถมศึกษาตอนปลายdownload
12รายชื่อนักเรียนสมัครแข่งขัน "เครื่องบินพลังยาง"download
13รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรถวิ่งตามเส้นจับความเร็ว (BRU - Tracking Robot Contest 2018)download
14รายชื่อนักเรียนแข่งขันการตอบปัญหาความรู้ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าdownload
15รายชื่อนักเรียนแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์ - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายdownload

 

 

 

ผลการตัดสินการประกวดเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผลการตัดสินการประกวดเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผลการตัดสินการประกวดเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ระดับคณะ
ชนะเลิศ คณะวิทยาศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะครุศาสตร์
ชมเชย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับหน่วยงาน
ชนะเลิศ สำนักงานต่างประเทศ
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสาธิต
รองชนะเลิศอันดับ 2 หอจดหมายเหตุ

ระดับสาขาวิชา
ชนะเลิศ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
รองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิชานาฏศิลป์
รองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

โดยเกณฑ์ในปีนี้ แบ่งเป็น 50/50 คือ
1.คะแนนจากคณะกรรมการจำนวน 5 ท่าน
2.คะแนนที่วัดจาก Google Search Console
ประกอบด้วย จำนวนการคลิกทั้งหมด, การแสดงผลทั้งหมดบนเว็บไซต์ google,จำนวนลิ้งก์ที่ลิ้งก์มายังเว็บไซต์ และจำนวนของไฟล์ที่ปรากฏใน Dspace

คณะวิทยาศาสตร์ ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” สร้างเสริมสุขภาพชุมชน ลดขยะและสร้างชุมชน ปลอดโรคไข้เลือดออก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
โดยจัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ

สร้างเสริมสุขภาพชุมชน ลดขยะและสร้างชุมชน ปลอดโรคไข้เลือดออก

ในเขตชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
และชุมชนในเขตตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 23-31 กรกฏาคม 2561

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาลตรวจเยี่ยมความพร้อมโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาลตรวจเยี่ยมความพร้อมโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จำนวนผู้เข้าชม 2,087 views

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาลตรวจเยี่ยมความพร้อมโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาลประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ สุปาณี เสนาดิสัยประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทวรรณเภาจีนและ รองศาสตราจารย์ ดร. พรจันทร์  สายทองดีเพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคาร 15 เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ วันที่ 5เมษายน 2561 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาลได้ตรวจเยี่ยมชมอาคารเรียนห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ห้องสมุดและสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ พร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ให้มีความพร้อมตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาลเพื่อรองรับการเปิดรับนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับนักศึกษาเข้าศึกษาได้ในปีการศึกษา 2561 นี้

ภาพกิจกรรม  ::
[IMG-Gal id=12034]
 

 

วิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลจากการแข่ง กีฬา ม่วง-เหลือง เกมส์ ครั้งที่ 44

จำนวนผู้เข้าชม 643 views

วิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลจากการแข่ง กีฬา ม่วง-เหลือง เกมส์ ครั้งที่ 44

คณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลจากการแข่ง กีฬา ม่วง-เหลือง เกมส์ ครั้งที่ 44 จำนวน 6 รางวัล คือ

 1. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ประเภทกองเชียร์)
 2. ชนะเลิศอันดับ 2 (ประเภทกรีฑา)
 3. ชนะเลิศอันดับที่ 2 (ประเภทรวมกีฬาชาย)
 4. ชนะเลิศอันดับที่ 2 (ประเภทรวมกีฬาหญิง)
 5. ชนะเลิศอันดับที่ 3 (ขบวนพาเหรด)
 6. ชนะเลิศอันดับที่ 1  (การแข่ง Aerobic Dance)

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบ ในงานกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ม่วง-เหลือง เกมส์ ครั้งที่ 44 วันที่ 1 เมษายน 2561 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีัมย์
ภาพกิจกรรม :: 
[IMG-Gal id=11902]