Tag - มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณาจารย์ ผู้บริหาร ร่วมงาน วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๑

จำนวนผู้เข้าชม 370 views

คณาจารย์ ผู้บริหาร ร่วมงาน วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๑

ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์  ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ ที่จัดขึ้นโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เวลา 18.00 น. โดยได้รับเกียรติ อาจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมแต่งกายชุดไทยย้อนยุค (ตามแบบฉบับ ละคร “บุพเพสันนิวาส”)

ภาพกิจกรรม ::
[IMG-Gal id=11808]

วันอนุรักษ์มรดกไทย

โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จำนวนผู้เข้าชม 624 views

โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย
เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดจัดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ในวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐น. ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

CR.ภาพ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

วิทยาศาสตร์ จัดอบรมโครงการ “เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ หนังสือและการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์”

วิทยาศาสตร์ จัดอบรมโครงการ
” เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ หนังสือและการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ตำรา หนังสือ และการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการในเกณฑ์ใหม่” ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคาร ๒๒ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
โดยไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในการเปิดโครงการในการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์และบุคลากรจำนวนมาก ทั้งในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และต่างคณะ โดยได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ดร.อลงกลด แทนออมทอง จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อแนะแนวทางในการเขียนผลงานวิชาการ ตำรา และหนังสือเรียน รวมถึงการนำเสนอผลงาน วิจัยทางวิทยาศาสตร์ การอบรมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่จะได้รับโอกาสและได้รับความรู้เพิ่มเติม และสามรถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

[IMG-Gal id=11172]

 

 

ความร่วมมือทางวิชาการ

บันทึกข้อตกลง (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) ความร่วมมือด้านวิชาการ วิชาชีพ วิจัย และบริการวิชาการ

บันทึกข้อตกลง (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) ความร่วมมือด้านวิชาการ วิชาชีพ วิจัย และบริการวิชาการระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ความร่วมมือทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ ตู้กลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกข้อตกลง (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)  ความร่วมมือด้านวิชาการ วิชาชีพ วิจัย และบริการวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ความร่วมมือทางวิชาการ

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชนและการพัฒนาวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถนำผลการวิจัยและพัฒนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น สังคม เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยสืบไป

ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ

“คาราวานวิทยาศาสตร์ (อพวช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”

“คาราวานวิทยาศาสตร์ (อพวช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”

“คาราวานวิทยาศาสตร์ (อพวช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

      รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิด โครงการ “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ” ที่จัดขึ้นโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง  การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง ได้มีโอกาสเรียนรู้และได้ประสบการณ์ ตลอดจนเกิดทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในลักษณะของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ซึ่งประกอบด้วย ชิ้นงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์แบบสื่อสัมผัส การแสดงทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษา ท้องฟ้าจำลอง ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 1 และ 2 และการอบรมสัมมนาสำหรับครู เป็นต้น ซึ่งงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียง ที่ได้ส่งนักเรียนมาร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม

ภาพกิจกรรม >>

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์
ศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ ตู้กลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การตอนรับเป็นอย่างดี และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านงานบริหาร ด้านการเรียนการสอน การวิจัย ด้านการบริการวิชาการ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ภาพกิจกรรม >>

MOUSCIENCE

บันทึกข้อตกลง (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย กิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บันทึกข้อตกลง (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย กิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ อัญญะโพธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย กิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ. ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยเนื้อหาในบันทึกข้อตกลงเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการสูชุมชน และการพัฒนาวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถนำผลการวิจัยและพัฒนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น สังคม เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยสืบไป

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการถ่ายถอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี พ.ศ.2560

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการถ่ายถอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี พ.ศ.2560

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการถ่ายถอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี พ.ศ.2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  พร้อมด้วย อาจารย์อุกฤษณ์ นาจำปา อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการถ่ายถอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี พ.ศ.2560 และลงนามในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  พร้อมรับรางวัล โล่และเกียรติบัตร หมู่บ้านแม่ข่ายนวัตกรรม และ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ศูนย์นิทรรษการและการประชุมไบเทค

โครงการแนะแนวการศึกษาและการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการแนะแนวการศึกษาและการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการแนะแนวการศึกษาและการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561  วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในโครงการฯ นี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารเเละครูแนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเครือข่ายฯ จำนวนกว่า 97 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านระบบ”TCAS” ประจำปีการศึกษา 2561 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 ต่อไป