Tag - มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการเชื่อมความสำพันธ์บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6

โครงการเชื่อมความสำพันธ์บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6

โครงการเชื่อมความสำพันธ์บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.จิตตะวัน กุโบลา หัวหน้าสาขาวิชา
พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
เข้าร่วมโครงการเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รางวัลที่ได้รับ
*** รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
*** รางวัลชนะเลิศ การเต้นแอโรบิก Aerobic Dance

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/