Tag - มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรับพิจารณาตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการสาขาทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แก่

  1. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เช่น ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ เคมี ธรณีวิทยา และคณิตศาสตร์
  2. สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ สัตววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  3. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น โภชนศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
  4. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  5. สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา เช่น เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีและวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  6. อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจสามารถส่งบทความมาให้กองบรรณาธิการเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารได้ที่เว็บไซต์ http://sci.rmu.ac.th/journal

 

 

MOUSCIENCE

บันทึกข้อตกลง (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย กิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บันทึกข้อตกลง (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย กิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ อัญญะโพธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย กิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ. ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยเนื้อหาในบันทึกข้อตกลงเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการสูชุมชน และการพัฒนาวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถนำผลการวิจัยและพัฒนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น สังคม เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยสืบไป

poster

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๗ (ICSSS 2017)

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๗ (ICSSS 2017)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กำหนดการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๗ ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการวิจัยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” (The 7 th international Conference on Science and Social Science 2017 : Innovation Research to Stability , Prosperity and Sustainability) (ICSS2017) ในวันที่ ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ดูรายละเอียดของการประชุมวิชาการฯ ได้ที่ http://research.rmu.ac.th/icsss2017

รายละเอียดดังเอกสารแนบ