Tag - มัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ม.ปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2561

กิจกรรมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ม.ปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ของนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22) และ อาคารคณะเทคโนอุตสาหกรรม อาคาร 18 เมื่อวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561 แบ่งประเภทการสอบแข่งขัน ได้ดังนี้
วิชาคณิตศาสตร์ สอบวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น.
วิชาเคมี สอบวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 13.00-15.00 น.
วิชาฟิสิกส์ สอบวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น.
วิชาชีววิทยา สอบวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 13.00-15.00 น.


การจัดสอบแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขัน คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียง
และจะต้องได้รับการรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีนักเรียนที่สนใจเข้ารับการแข่งขันจำนวนมาก ลักษณะเนื้อหาของแบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์ โดยเนื้อหาครอบคลุมสาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา