Tag - รอบพิเศษ

TCAS_2017

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 5 รอบ โดยเปิดรับสมัคร
ทั้งสิ้น 12 สาขาวิชาดังต่อไปนี้

 1. สาขาวิชา เคมี
 2. สาขาวิชา คณิตศาสตร์
 3. สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. สาขาวิชา ชีววิทยา
 5. สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 6. สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา
 7. สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหาร
 8. สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งทอ
 9. สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม
 10. สาขาวิชา สถิติประยุกต์
 11. สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน
 12. สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

กำหนดการรับสมัคร

TCAS-2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
เอกสารแนบท้ายประกาศ
ใบสมัครและตัวอย่าง
ปฏิทินการรับสมัคร