Tag - ระดับมัธยมต้น

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 - 16 กันยายน 2561

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 16 กันยายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนลำปลายมาศ ระดับมัธยมต้น

16 กันยายน 2561

มีหัวข้อดังนี้

 • การใช้กล้องจุลทรรศน์
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ประภาพันธ์ ศิริขันแสง
  อ.สิริณี ยอดเมือง
  ผศ.ดร.สราวุธ แก้วศรี
  ดร.ศรัญย์ จำรัสธนสาร
 • การย้อมสีแบคทีเรียอย่างง่าย
  โดยมีวิทยากรคือ
  ดร.สันธยา บุญรุ่ง
  อ.วรนุช ภักดีเดชาเกียรติ
  ผศ.ดร.ภาวิณี ศิลาเกษ
  อ.รัตนา เพ็งเพราะ
 • การศึกษาโพรโทซัว
  โดยมีวิทยากรคือ
  ดร.สุขสรรค์ ชูบุญ
  ดร.สุภาพร ปาโมกข์
 • พหุนามและการแยกตัวประกอบ
  โดยมีวิทยากรคือ
  ผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์
  อ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง
  อ.วัชระ วงศา
 • สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.สมภพ กาญจนะ
  ผศ.สำคัญ ฮ่อบรรทัด
  อ.วิชญาพร จันทะนัน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 - 15 กันยายน 2561

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 15 กันยายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนลำปลายมาศ ระดับมัธยมต้น

15 กันยายน 2561

มีหัวข้อดังนี้

 • การวัดอย่างละเอียด (การใช้เวอร์เนียร์และไมโครมิเตอร์)
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.อารีรัตน์ เมืองแสน
  อ.รัตนาภรณ์ สมฤทธิ์
 • การแยกด้วยโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ คอลัมน์ และ TLC
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ดร.ศรัญญา มณีทอง
  อ.ดร.สุกัญญา ทองขัน
  อ.ชุลีกานต์ สายเนตร
 • การทดสอบความเป็น กรด-เบส และการหาช่วง pH ของสาร
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.บัวลอย จันผกา
  อ.ดร.คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์
  ผศ.ปฏิมา จันทร์นวล
  อ.ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ
 • กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.จินดาพร สืบขำเพชร
  อ.สุพัตรา วงศ์ศรียา