Tag - ระดับมัธยมปลาย

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 9 กันยายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนลำปลายมาศ ระดับมัธยมปลาย

9 กันยายน 2561

มีหัวข้อดังนี้

 • การเคลื่อนที่แบบวงกลม
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.อุกฤษฏ์ นาจำปา
 • คลื่นนิ่งในเส้นเชือก
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.วรุฒ์ คุณสุทธิ์
  อ.ธีระวิทย์ พลโคกก่อง
 • การวิเคราะห์น้ำ (ซีโอดี)
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.สถิตรัตน์ รอดอารี
  อ.รุ่งเรือง งาหอม
  อ.คณิตตา ธรรมจริยวงศา
 • ปริมาณสัมพันธ์ (การหาซัลเฟตในน้ำตัวอย่าง)
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ดร.สุพัทรา แตงทับทิม
  อ.วิริญรัชณ์ สื่อออก
  ผศ.สุวรรณา จันคนา
  อ.ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 - 8 กันยายน 2561

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 8 กันยายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนลำปลายมาศ ระดับมัธยมปลาย

8 กันยายน 2561

มีหัวข้อดังนี้

 • การศึกษาการแบ่งเซลล์พืช (ไมโทซิส และ ไมโอซิส)
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ประภาพันธ์ ศิริขันธ์แสง
  อ.สิริณี ยอดเมือง
  อ.วรนุช ภักดีเดชาเกียรติ
  ผศ.ดร.สราวุธ แก้วศรี
  ดร.ศรัณย์ จำรัสธนสาร
 • ทฤษฏีจำนวน
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.วิชญาพร จันทะนัน
  อ.สมภพ กาญจนะ
  ผศ.สำคัญ ฮ่อบรรทัด
 • การย้อมสีแบคทีเรียแบบแกรม
  โดยมีวิทยากรคือ
  ผศ.ดร.ภาวิณี ศิลาเกษ
  อ.รัตนา เพ็งเพราะ
  ดร.สันธยา บุญรุ่ง
  ดร.สุขสรรค์ ชูบุญ
  ดร.สุภาพร ปาโมกข์
 • ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.วัชระ วงศา
  ผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์
  อ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง