Tag - รับการตรวจสอบพัสดุปี60

วิทยาศาสตร์รับการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. 2560

คณะวิทยาศาสตร์ รับการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. 2560

คณะวิทยาศาสตร์ รับการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. 2560

อาจารย์ ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานการตรวจสอบพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2560 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สมคุณา อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย อาจารย์ ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์ เป็นกรรมการตรวจพัสดุ ณ ห้องประชุม 12104 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ประกอบไปด้วย พัสดุคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งหัวหน้าสาขาวิชาหรือตัวแทนผู้รับผิดชอบเข้ารับฝังคณะกรรมการการตรวจสอบพัสดุในครั้งนี้