Tag - รับฟังผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์รับฟังผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์รับฟังผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์รับฟังผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

คณาจารย์ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับฟังและลงชื่อรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติราชการ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ในวันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร ๑๒