Tag - ราชบัณฑิตยสภา

RAJABHANDIT

ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์

ด้วยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะรับสมัครคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับราชบัณฑิตยสภาว่าคุณสมบัติการสมัครเป็นภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ อัตรา 
ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานได้ตั้งแต่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒ ๓๕๖  ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๒๐๐๖ , ๒๐๐๙ 

เอกสารแนบ