Tag - รายงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย"

researchwu2018

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์” ครั้งที่ ๑๐

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์” ครั้งที่ ๑๐

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดรายงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ ๑๐
ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ลงทะเบียนได้ที่ https://research.wu.ac.th/ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ