Tag - รุ่นที่ 1

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ราชพฤกษ์ช่อที่ 47 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ราชพฤกษ์ช่อที่ 47 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1

คณะวิทยาศาสตร์

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ราชพฤกษ์ช่อที่ 47

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1 ทุกท่าน

คณะพยาบาลศาสตร์ พบผู้ปกครองและนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1

คณะพยาบาลศาสตร์ พบผู้ปกครองและนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการพบผู้ปกครองและนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1
โดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์กนิษฐา จอดนอก รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1 พร้อมผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ภายในงานได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์และผู้ปกครอง เพื่อเป็นการรับขวัญสิ่งใหม่ๆ ช่วยให้นักศึกษามีขวัญกำลังใจ มีพลังใจในการศึกษาและให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์