Tag - ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด จัดกิจกรรมประชาคม การบูรณาการบริการวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด จัดกิจกรรมประชาคม การบูรณาการบริการวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
จัดกิจกรรมประชาคม การบูรณาการบริการวิชาการ

โดยมี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
และกลุ่มวิชาฟิสิกส์

เข้าร่วมประชุม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

24 กันยายน 2561