Tag - ร่วมกิจกรรม ประชารัฐ ร่วมใจ ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล

นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกิจกรรม ประชารัฐ ร่วมใจ ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลฯ

นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกิจกรรม ประชารัฐ ร่วมใจ ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลฯ

นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรม
“ประชารัฐ ร่วมใจ ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลเพื่อสมทบทุนกำจัดขยะอันตราย จังหวัดบุรีรัมย์”

ภายใต้โครงการ ประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ โดมสวมรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธี

21 กันยายน 2561