Tag - ลงทะเบียนออนไลน์

ลงทะเบียนออนไลน์1/2560

กำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ปีการศึกษา 1/2560

นักศึกษาชั้นปี 2-4 เริ่มลงทะเบียนเรียนได้ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2560

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดูตารางเรียนผ่านระบบบริการการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2560

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ ::: http://reg.bru.ac.th/registrar/home.asp

วิธีการลงทะเบียนเรียน