Tag - ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต

songkran-and-elderly-people

วิทยาศาสตร์ ร่วมงาน “วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จำนวนผู้เข้าชม 664 views

วิทยาศาสตร์ ร่วมงาน “วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงาน “วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ” จัดขึ้นในวันพุธที่  ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมศิวาลัย,ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต และเวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ภาพกิจกรรม :
[IMG-Gal id=12064]

 

 

activity_student2018

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์ของชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์ของชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้มีมติหมอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาประสานงานเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์ของชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า ทุกวันพุธ ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๒๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

**** คณะวิทยาศาสตร์  เข้าร่วมกิจกรรมใน วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ******

 

details_science