Tag - วันราชภัฏ

14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้ร่วมงาน “วันราชภัฏ” วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมี รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในงานพิธี โดยมีการประกอบพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และถวายภัตตาหารปิ่นโตแด่ พระภิกษุสงฆ์-สามเณร ที่บริเวณลานหน้าหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันราชภัฏ”

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันราชภัฏ”

คณะวิทยาศาสตร์  ร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันราชภัฏ”

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องใน “วันราชภัฏ”

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องใน “วันราชภัฏ”

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องใน “วันราชภัฏ” ณ ถนนหน้าที่ประดิษฐานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต

Raspberry pi

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Raspberry PI

 ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรม
ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Raspberry PI 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมอิเล็กทอนิกส์ด้วย Raspberry pi ของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานวันราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ ๒ (BRICC II) ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุศย์ ชั้น ๒ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://cs.bru.ac.th/sumo/