Tag - วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์”ประจำปี 2560

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2560

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดวันที่ ๑๘ สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยคณะวิทยาศาสตร์ จึงได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้