Tag - วิชาแกน คณะวิทยาศาสตร์

วิชาแกนของหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมเรื่องวิชาแกนของหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมเรื่องวิชาแกนของหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์

วิชาแกนของหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุม เรื่อง เกี่ยวกับวิชาแกน คณะวิทยาศาสตร์ และมีข้อราชการที่จะแจ้ง ปรึกษาหารือกับหัวหน้าสาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร ๑๒ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์

วิชาแกนของหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์

วิชาแกนของหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์

วิชาแกนของหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์

วิชาแกนของหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์