Tag - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562

การประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด การประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562
ได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี

ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ชั้น 6 อาคาร Rajabhat Complex

ผลการแข่งขัน

รางวัลที่ 1
          การวิเคราะห์และพัฒนาลายตีนผ้ามัดหมี่ในจังหวัดบุรีรัมย์โดยใช้กรุปการทำซ้ำรูปทิศทางเดียว
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
          นายณรงค์ฤทธิ์ หวังนอก

รางวัลที่ 2
          การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงหมี่ยำกึ่งสำเร็จรูป
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
          บุศราคัม สานหมวง, ศิริลักษณ์ เยรัมย์, เพียรพรรณ สุภะโคตร และกมลพร สิทธิไตรย์

รางวัลที่ 3
          ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย Staphylococcus intermedius ของสารสกัดจากพืชสมุนไพร
          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
          พิมพ์ชนก โล่ห์ทองคำ

รางวัลชมเชย
          การวิเคราะห์ความสมมาตรของลวดลายจำหลักที่ปรากฏใน ปราสาทเมืองต่ำ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
          นายธีรวัต ดงพิกิจ และสุพัฒน์ สายบุตร

รางวัลชมเชย
          ภาวะพฤฒพลังของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
          มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
          สาวิตรี วังคะฮาด, ยิ่งยง เสนากัง, ช่อผกา เหวียนวัน และธงชัย ทาต้อง

รางวัลชมเชย
          การดูดซับคิวปริกไอออน (Cu2+) ในน้ำเสีย ด้วยไคโตซานที่สกัดจากเปลือกปูม้า
          มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
          รัตติยาภรณ์ ไปนา,มนทการ รังเพีย

รางวัลชมเชย
          การศึกษาทัศนคติด้านความปลอดภัยของพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานจำพวกที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
          ณัฐกานต์ เจิมสูงเนิน และสายธาร จันทะอุ่มเม้า

รางวัลชมเชย
          การศึกษาความเสี่ยงการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบ้านบอน ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
          เสาวินีย์ สายทะเล และภานุมาศ ทองล้ำ

รางวัลขวัญใจกรรมการ
          สถานการณ์การปวดกล้ามเนื้อของประชาชน ในเขตพื้นที่ ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
          มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
          อัญชลี พรมทอง

รางวัลความคิดสร้างสรรค์
          เครื่องให้อาหารไก่ไข่
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
          นายอนุชิต หาญชนะ

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

ฟอร์มส่งงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฟอร์มส่งงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[contact-form-7 id=”16621″ title=”ฟอร์มส่งงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”]

ย้อนกลับไปก่อนหน้า ย้อนกลับ

กติกาการประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กติกาการประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ส่งบทความงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://science.bru.ac.th/form_rules_research_contest2018/

รายชื่อ ผู้ส่งบทความเข้าประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://science.bru.ac.th/list_research_contest2018/

หมวดที่ 1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
     1.1 ผู้ส่งงานวิจัยเข้าประกวดต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
     1.2 เป็นงานวิจัยเดี่ยวหรืองานวิจัยกลุ่ม
     1.3 ผู้ร่วมทีมต้องมาจากสถาบันเดียวกัน

หมวดที่ 2 ข้อกําหนดของผลงานวิจัยและการส่งผลงานวิจัย
     2.1 ต้องเป็นงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น ได้แก่
          (1) วิทยาศาสตร์กายภาพ ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ ฟิสิกส์ เคมี คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
          (2) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก่ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชีววิทยา เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
     2.2 บทความวิจัย จํานวน 8-10 หน้า รูปแบบดังเอกสารแนบท้าย
     2.3 รูปแบบการนําเสนอเป็นโปสเตอร์ ขนาดกว้าง x ยาว เท่ากับ 80 x 120 ตารางเซนติเมตร

ขนาดโปสเตอร์

     2.4 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยนําเสนอหรือตีพิมพ์ที่อื่นมาก่อน
     2.5 เวลาในการนําเสนอ 10 นาที ตอบคําถาม 5 นาที
     2.6 ผลงานที่ได้รางวัลจากการประกวด จะถูกตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หมวดที่ 3 เกณฑ์การให้คะแนน
การประเมินจะแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
          (1) ความแปลกใหม่ของปัญหา
          (2) ความทันสมัยและแปลกใหม่ของวิธีการดําเนินการ
ด้านที่ 2 วิธีการดําเนินวิจัย
          (1) การกําหนดวัตถุประสงค์
          (2) การตั้งสมมติฐาน
          (3) การทํางานอย่างมีขั้นตอน
          (4) การใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างเหมาะสม
ด้านที่ 3 เนื้อหา สาระ และประโยชน์
          (1) เนื้อหาสาระถูกต้อง
          (2) ผลที่ได้จากการศึกษา
          (3) การนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
          (4) หลักฐานการเก็บข้อมูล
ด้านที่ 4 การเขียนบทความวิจัย
          (1) ความถูกต้องของรูปแบบบทความ
          (2) การใช้ภาษา การใช้ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์
          (3) ข้อมูลถูกต้อง อ้างอิงตามหลักการ
          (4) การอภิปรายผลและสรุปผล
ด้านที่ 5 การแสดงโครงงานและการนําเสนอ
          (1) บุคลิกภาพในการนําเสนอ
          (2) ความเหมาะสมของโปสเตอร์
          (3) ระยะเวลาในการนําเสนอ
          (4) นําเสนอได้ชัดเจน น่าสนใจ
          (5) การตอบคําถามและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

หมวดที่ 4 กําหนดการรับสมัคร และวันประกวด
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
ประกาศรายชื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ประกวดงานวิจัย วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ณ อาคาร BRU Complex มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หมวดที่ 5 เงินรางวัล
รางวัลที่ 1          8,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลที่ 2          4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3          3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คณะกรรมการตัดสิน

1 ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง               ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล                         ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี ปานซาง                       ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นสพ.ประยุทธ กุศลรัตน์           โปรแกรมวิชาเทคนิคสัตวแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สมัคร และรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
ดร.ทิพวัลย์ แสนคํา
โทรศัพท์: 08-1879-9128, 044-611-221 ต่อ 6002
อีเมล: thipphawand@hotmail.com
http://science.bru.ac.th/project

แบบฟอร์มบทความ

กติกาการประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/
อ่านข่าวสารวิจัยอื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวสารงานวิจัย/