Tag - วิทยาศาสตร์

ฟอร์มส่งงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฟอร์มส่งงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[contact-form-7 id=”16621″ title=”ฟอร์มส่งงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”]

ย้อนกลับไปก่อนหน้า ย้อนกลับ

กติกาการประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กติกาการประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ส่งบทความงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://science.bru.ac.th/form_rules_research_contest2018/

รายชื่อ ผู้ส่งบทความเข้าประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://science.bru.ac.th/list_research_contest2018/

หมวดที่ 1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
     1.1 ผู้ส่งงานวิจัยเข้าประกวดต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
     1.2 เป็นงานวิจัยเดี่ยวหรืองานวิจัยกลุ่ม
     1.3 ผู้ร่วมทีมต้องมาจากสถาบันเดียวกัน

หมวดที่ 2 ข้อกําหนดของผลงานวิจัยและการส่งผลงานวิจัย
     2.1 ต้องเป็นงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น ได้แก่
          (1) วิทยาศาสตร์กายภาพ ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ ฟิสิกส์ เคมี คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
          (2) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก่ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชีววิทยา เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
     2.2 บทความวิจัย จํานวน 8-10 หน้า รูปแบบดังเอกสารแนบท้าย
     2.3 รูปแบบการนําเสนอเป็นโปสเตอร์ ขนาดกว้าง x ยาว เท่ากับ 80 x 120 ตารางเซนติเมตร

ขนาดโปสเตอร์

     2.4 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยนําเสนอหรือตีพิมพ์ที่อื่นมาก่อน
     2.5 เวลาในการนําเสนอ 10 นาที ตอบคําถาม 5 นาที
     2.6 ผลงานที่ได้รางวัลจากการประกวด จะถูกตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หมวดที่ 3 เกณฑ์การให้คะแนน
การประเมินจะแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
          (1) ความแปลกใหม่ของปัญหา
          (2) ความทันสมัยและแปลกใหม่ของวิธีการดําเนินการ
ด้านที่ 2 วิธีการดําเนินวิจัย
          (1) การกําหนดวัตถุประสงค์
          (2) การตั้งสมมติฐาน
          (3) การทํางานอย่างมีขั้นตอน
          (4) การใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างเหมาะสม
ด้านที่ 3 เนื้อหา สาระ และประโยชน์
          (1) เนื้อหาสาระถูกต้อง
          (2) ผลที่ได้จากการศึกษา
          (3) การนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
          (4) หลักฐานการเก็บข้อมูล
ด้านที่ 4 การเขียนบทความวิจัย
          (1) ความถูกต้องของรูปแบบบทความ
          (2) การใช้ภาษา การใช้ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์
          (3) ข้อมูลถูกต้อง อ้างอิงตามหลักการ
          (4) การอภิปรายผลและสรุปผล
ด้านที่ 5 การแสดงโครงงานและการนําเสนอ
          (1) บุคลิกภาพในการนําเสนอ
          (2) ความเหมาะสมของโปสเตอร์
          (3) ระยะเวลาในการนําเสนอ
          (4) นําเสนอได้ชัดเจน น่าสนใจ
          (5) การตอบคําถามและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

หมวดที่ 4 กําหนดการรับสมัคร และวันประกวด
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
ประกาศรายชื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ประกวดงานวิจัย วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ณ อาคาร BRU Complex มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หมวดที่ 5 เงินรางวัล
รางวัลที่ 1          8,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลที่ 2          4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3          3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คณะกรรมการตัดสิน

1 ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง               ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล                         ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี ปานซาง                       ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นสพ.ประยุทธ กุศลรัตน์           โปรแกรมวิชาเทคนิคสัตวแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สมัคร และรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
ดร.ทิพวัลย์ แสนคํา
โทรศัพท์: 08-1879-9128, 044-611-221 ต่อ 6002
อีเมล: thipphawand@hotmail.com
http://science.bru.ac.th/project

แบบฟอร์มบทความ

กติกาการประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/
อ่านข่าวสารวิจัยอื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวสารงานวิจัย/

คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการวิชาการความรู้สู่เยาวชน ด้านทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการวิชาการความรู้สู่เยาวชน ด้านทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับ คณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้เข้ามาอบรมโครงการความร่วมมือทางวิชาการโรงเรียน ที่มีห้องเรียนพิเศษ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 -15 กรกฎาคม 2561 อบรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 1 และ 2 ซึ่งได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ เป็นวิทยากร อบรมในหัวข้อเรื่อง

การใช้กล้องจุลทรรศน์, การศึกษาเซลล์และส่วนประกอบของเซลล์, การศึกษาเนื้อเยื่อท่อลำเลียงพืช, ปฏิกิริยาในชีวิตประจำวัน, การแยกของผสมด้วยวิธีการกรอง การสกัดและการตกผลึก และการจำแนกสารเป็นต้น

และระหว่างวันที่ 21 -22 กรกฎาคม 2561 อบรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 3, 4 และ 5 ซึ่งได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อเรื่อง

พลังงานทดแทน, ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติ, การศึกษาเซลล์และส่วนประกอบของเซลล์, การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์, การไทเทรตหาปริมาณกรดอะซิติกในน้ำส้มสายชู, อัตราการเกิดปฏิกิริยา เป็นต้น

ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ และสามารถให้นักเรียนได้มีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

วิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลจากการแข่ง กีฬา ม่วง-เหลือง เกมส์ ครั้งที่ 44

จำนวนผู้เข้าชม 613 views

วิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลจากการแข่ง กีฬา ม่วง-เหลือง เกมส์ ครั้งที่ 44

คณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลจากการแข่ง กีฬา ม่วง-เหลือง เกมส์ ครั้งที่ 44 จำนวน 6 รางวัล คือ

 1. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ประเภทกองเชียร์)
 2. ชนะเลิศอันดับ 2 (ประเภทกรีฑา)
 3. ชนะเลิศอันดับที่ 2 (ประเภทรวมกีฬาชาย)
 4. ชนะเลิศอันดับที่ 2 (ประเภทรวมกีฬาหญิง)
 5. ชนะเลิศอันดับที่ 3 (ขบวนพาเหรด)
 6. ชนะเลิศอันดับที่ 1  (การแข่ง Aerobic Dance)

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบ ในงานกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ม่วง-เหลือง เกมส์ ครั้งที่ 44 วันที่ 1 เมษายน 2561 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีัมย์
ภาพกิจกรรม :: 
[IMG-Gal id=11902]

 

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ2018

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ

จำนวนผู้เข้าชม 809 views

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารนานาชาติ Research & Knowledge เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเป็นสื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ โดยครอบคลุมวิทยาการด้าน biology, biotech, botany,chemistry,ecology,engineering,environmental,paleontology, physics,plantsabs animal science statistic,axonomy and zoology กำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ(ราย 6 เดือน)

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://rk.msu.ac.th หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่องานวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 043-754416 
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ
 

วิทยาศาสตร์ ประชุมคณาจารย์สมัยสามัญครั้งที่ 1/2561

วิทยาศาสตร์ ประชุมคณาจารย์สมัยสามัญครั้งที่ 1/2561

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณาจารย์สมัยสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน (ห้อง ๑๒๑๐๒ อาคาร ๑๒ ชั้น ๑) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
[IMG-Gal id=11218]

 

 

 

 

TCAS_2017

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 5 รอบ โดยเปิดรับสมัคร
ทั้งสิ้น 12 สาขาวิชาดังต่อไปนี้

 1. สาขาวิชา เคมี
 2. สาขาวิชา คณิตศาสตร์
 3. สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. สาขาวิชา ชีววิทยา
 5. สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 6. สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา
 7. สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหาร
 8. สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งทอ
 9. สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม
 10. สาขาวิชา สถิติประยุกต์
 11. สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน
 12. สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

กำหนดการรับสมัคร

TCAS-2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
เอกสารแนบท้ายประกาศ
ใบสมัครและตัวอย่าง
ปฏิทินการรับสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์ บริการวิชาการสู่เยาวชน อบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

คณะวิทยาศาสตร์ บริการวิชาการสู่เยาวชน อบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

คณะวิทยาศาสตร์ บริการวิชาการสู่เยาวชน อบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์จัดอบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 149 คน คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ที่ได้เข้ามาอบรมโครงการดังกล่าวโดยการจัดอบรมสามารถให้นักเรียนได้มีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคตโดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 2 กันยายน 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี เรื่อง เทคนิคการใช้อุปกรณ์ทางเคมี ด้านชีววิทยา เรื่อง กล้องจุลทรรศน์กับชีววิทยา ด้านฟิสิกส์ เรื่อง โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ, เครื่องมือวัดละเอียดและการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์