Tag - ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฏีใหม่

สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการศึกษาดูงาน จังหวัดชลบุรี 1-3 พฤษภาคม 2562

สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการศึกษาดูงาน จังหวัดชลบุรี 1-3 พฤษภาคม 2562

สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการศึกษาดูงาน จังหวัดชลบุรี 1-3 พฤษภาคม 2562

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จัดโครงการศึกษาดูงานสำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดชลบุรี
โดยได้รับร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฏีใหม่ (ศูนย์โครงการตามแนวพระราชดำริฯ รัชกาลที่ 9)
ศึกษาดูงานการระบบนิเวศทางทะเล และเทคนิคการฟื้นฟูปะการัง บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ

ทั้งนี้สาขาวิชาชีววิทยา ได้พิจารณาเห็นแล้วว่าการศึกษาดูงานนอกสถานที่เป็นสิ่งจำเป็น
และมีประโยชน์ต่อนักศึกษานักศึกษา สามารถเห็นรูปแบบการนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน
และจากประสบการณ์จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ สามารถนำมาใช้ในกิจกรรมการเรียน การสอน การทำงานวิจัย
และเป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงได้ต่อไปในอนาคต

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/