Tag - สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย

Education ICT Forum 2018

ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมนาวิชาการ Education ICT Forum 2018

ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมนาวิชาการ Education ICT Forum 2018

ด้วย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Education ICT Forum 2018 จึงเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมนาวิชาการด้านการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาภายใต้แนวคิดหลัก Transforming Higher Education to Serve With Digital Economy and Society ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
เอกสารแนบ :  รายละเอียดโครงการ


life_science

ขอเชิญเข้าร่วมการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science)

ขอเชิญเข้าร่วมการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพ
ด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science)

       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.), และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBio) จัดทำโครงการ Promoting Life Sciences Innovation with Investment “Promoting I with I”

      ขอเชิญเข้าร่วมการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science) โดยกรอกแบบฟอร์มตามเอกสารดาวน์โหลด แล้วส่งกลับในรูปไฟล์ Excel หรือ word ทางอีเมล์ Rockmelt13@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะได้นำไปเสนอประชุมคณะรรมการความร่วมมือโครงการพิจารณาคัดเลือกต่อไป

เอกสารแนบท้าย