Tag - สมาร์ทฟาร์ม

กิจกรรมบริการวิชาการชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำสมาร์ทฟาร์ม

กิจกรรมบริการวิชาการชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำสมาร์ทฟาร์ม

กิจกรรมบริการวิชาการชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำสมาร์ทฟาร์ม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมจัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำสมาร์ทฟาร์ม โดยประยุกต์ใช้อุปกรณ์ในการรดน้ำแปลงผักที่เหมาะสม ของชุมชนบ้านหนองขาย่าง หมู่ 6 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมบริการติดตั้งและให้คำปรึกษา ซึ่งทำการคัดเลือกครัวเรือนที่สนใจ เข้าร่วมในการสร้างเป็นพื้นที่ต้นแบบเพื่อใช้เป็นแปลงสาธิตและเป็นพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ต่อไป ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2561 [Show slideshow]