Tag - สรรหาสมาชิกสภานักศึกษาภาคปกติ

ขอความร่วมมือดำเนินการสรรหาสมาชิกสภานักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ขอความร่วมมือดำเนินการสรรหาสมาชิกสภานักศึกษาภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ด้วย สภานักศึกษาภาคปกติ จะครบวาระในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ อาศัยข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยองค์การนักศึกษาและดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๕ ข้อ ๑๒ กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประกอบด้วยสมาชิกสภานักศึกษา ซึ่งมาจากการสรรหาของแต่ละคณะ คณะละ ๕ คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยองค์การนักศึกษาและการดำเนินงานงานกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

**** ขอความร่วมมือ ดำเนินการสรรหาซึ่งเป็นตัวแทนจากคณะ จำนวน ๕ คน  โดยจัดทำบัญชีสรุปรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาส่งที่ อ.นพพล เชาวนกุล รองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  อาคาร ๑๒ (ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์) ****

เอกสารแนบ