Tag - สร้างนักวิจัยใหม่

tranning_stou

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยใหม่” (ลูกไก่) จำนวน ๓ รุ่น (รุ่นที่ ๓-๕)

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยใหม่” (ลูกไก่) จำนวน ๓ รุ่น (รุ่นที่ ๓-๕)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) จำนวน ๓ รุ่น (รุ่นที่ ๓-๕) ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ด้านการวิจัยให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของหน่วยงานต่างๆ ให้มีความรู้ ความเข้าใจและเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับวิจัย สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัย และบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ให้เข็มแข็งและยั่งยืน โดยมีรายละเอียดการจัดอบรม ดังนี้  

รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๕   มิถุนายน ๒๕๖๑ 
รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่  ๑๘ – ๒๒  มิถุนายน ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๕  ระหว่างวันที่  ๙- ๑๓     กรกฎาคม ๒๕๖๑

***ผู้สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถดาวน์โหลดเอกสารลงทะเบียน สมัครได้ที่ http://ird.stou.ac.th/training_chick  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ผลการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมแจ้งให้ทราบภายในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 

เอกสารแนบ