Tag - สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา

สัมภาษณ์ทุนคณะวิทยาศาสตร์ 2560

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมสัมภาษณ์ทุนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมสัมภาษณ์ทุนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมสัมภาษณ์ทุนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อรับทุนของมหาวิทยาลัย และของคณะวิทยาศาสตร์ และ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา จากทุนที่ไม่ได้ระบุชื่อ ณ ห้องประชุม ๑๒๑๐๔ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์จัดสรรประเภททุนการศึกษาต่อเนื่อง คณะวิทยาศาสตร์ และส่วนที่เหลือสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์