Tag - สอบแข่งขันสาระการเรียนรู้

สอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ ชีววิทยา เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 21 กรกฏาคม 2562

สอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ ชีววิทยา เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 21 กรกฏาคม 2562

สอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ ชีววิทยา เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 21 กรกฏาคม 2562

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานพัฒนาและส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น
สนใจ และเตรียมพร้อม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์
และใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงได้จัดสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ ขึ้นในวันที่ 20 – 21 กรกฏาคม 2562

โดยในวันที่ 21 กรกฏาคม 2562 จัดสอบวิชาฟิสิกส์ และชีววิทยา
ชั้น 9 และชั้น 10 ที่อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

สอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์, เคมี เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

สอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เคมี เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 20 กรกฏาคม 2562

สอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เคมี เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 20 กรกฏาคม 2562

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานพัฒนาและส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น
สนใจ และเตรียมพร้อม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์
และใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงได้จัดสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ ขึ้นในวันที่ 20 – 21 กรกฏาคม 2562

โดยในวันที่ 20 กรกฏาคม 2562 จัดสอบวิชาคณิตศาสตร์ และเคมี
ชั้น 9 และชั้น 10 ที่อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แข่งขันสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์ แข่งขันสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์ แข่งขันสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์

แข่งขันสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 และวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22) โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขัน คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียง และจะต้องได้รับการรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีนักเรียนที่สนใจเข้ารับการแข่งขันจำนวนมาก ลักษณะเนื้อหาของแบบทดสอบ เป็น แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยาและ ฟิสิกส์ โดยเนื้อหาครอบคลุมสาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา

แข่งขันสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์

แข่งขันสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์

แข่งขันสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์

แข่งขันสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์

แข่งขันสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์

แข่งขันสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์