Tag - สัปดาห์วิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

1รายชื่อนักเรียนแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
2รายชื่อนักเรียนแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3รายชื่อนักเรียนแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4รายชื่อนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์-ระดับประถมปลาย
5รายชื่อนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์-ระดับมัธยมตอนต้น
6รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเคมี ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
7รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย
8รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายชีววิทยา (ไบโอคิดส์ปี 4) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
9รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
10รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม
11รายชื่อนักเรียนสมัครแข่งขัน SUDOKU สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย
12รายชื่อนักเรียนสมัครแข่งขัน “เครื่องบินพลังยาง”
13รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรถวิ่งตามเส้นจับความเร็ว (BRU Tracking Robot Contest 2019)
14รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค์
15รายชื่อนักเรียนสมัครการแข่งขันพูดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
ในระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562

ลำดับเวลากิจกรรมระดับค่าสมัคร
(บาท)
จำนวนรับสถานที่ผู้รับผิดชอบระเบียบการสมัครลิงค์สมัครออนไลน์
109.00-11.00แข่งขันสาระทางวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์*ม.ปลาย30ไม่จำกัดจำนวนอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22)อ.ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ
(08-1879-9128)
Online Application Form
213.00-15.00แข่งขันสาระทางวิทยาศาสตร์ วิชาเคมี*ม.ปลาย30ไม่จำกัดจำนวนอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22)อ.ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ
(08-1879-9128)
Online Application Form

*หมายเหตุ หมดเขตสมัครวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562

ลำดับเวลากิจกรรมระดับค่าสมัคร
(บาท)
จำนวนรับสถานที่ผู้รับผิดชอบระเบียบการสมัครลิงค์สมัครออนไลน์
109.00-11.00แข่งขันสาระทางวิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกส์*ม.ปลาย30ไม่จำกัดจำนวนอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22)อ.ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ
(08-1879-9128)
Online Application Form
213.00-15.00แข่งขันสาระทางวิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา*ม.ปลาย30ไม่จำกัดจำนวนอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22)อ.ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ
(08-1879-9128)
Online Application Form

*หมายเหตุ หมดเขตสมัครวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

วันที่ 19 สิงหาคม 2562

ลำดับเวลากิจกรรมระดับค่าสมัคร
(บาท)
จำนวนรับสถานที่ผู้รับผิดชอบระเบียบการสมัครลิงค์สมัครออนไลน์
109.00-12.00การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประถมปลายฟรีไม่จำกัดจำนวนอาคารอเนกคุณาคาร (อาคาร 23 ชั้น 6)อ.ดร.กุลธิดา ธรรมรัตน์ (08-1379-1604)Online Application Form
213.00-16.00การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม.ต้นฟรีไม่จำกัดจำนวนอาคารอเนกคุณาคาร (อาคาร 23 ชั้น 6)อ.ดร.กุลธิดา ธรรมรัตน์ (08-1379-1604)Online Application Form
309.00-16.00การแข่งขันการพูดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม.ปลาย3020 คนห้องประชุมขวัญข้าว (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)อ.ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ (08-9186-5625)Online Application Form
408.00-16.30การแข่งขันเครื่องบินพลังยางม.ต้น3030 ทีมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 15 ชั้น 15)อ.รัตนาภรณ์ สมฤทธิ์ (09-8102-6302)Online Application Form
508.00-16.00การแข่งขันพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค์ ประเภททีมม.ปลาย3020 ทีมชั้น 2 อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศอ.นิธินันท์ มาตา (08-8580-1240)Online Application Form

หมายเหตุ หมดเขตสมัครวันที่ 14 สิงหาคม 2562

วันที่ 20 สิงหาคม 2562

ลำดับเวลากิจกรรมระดับค่าสมัคร
(บาท)
จำนวนรับสถานที่ผู้รับผิดชอบระเบียบการสมัครลิงค์สมัครออนไลน์
109.00-16.00การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ประถมปลาย3020 คนห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ (อาคาร 22)อ.ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร (08-6396-4624)Online Application Form
209.00-16.00การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ม.ต้น3020 คนห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ (อาคาร 22)อ.ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร (08-6396-4624)Online Application Form
309.00-16.00การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ม.ปลาย3020 คนห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ (อาคาร 22)อ.ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร (08-6396-4624)Online Application Form
408.00-12.00การแข่งขันเกมส์ SUDOKUประถมปลาย3080 คนอาคาร 5 ชั้น 4อ.สมภพ กาญจนะ (08-9529-9678)Online Application Form
508.00-16.00การแข่งขันรถวิ่งตามเส้นจับความเร็ว (BRU Line Tracking Contest)มัธยม5030 ทีมอาคารอเนกคุณาคาร (อาคาร 23 ชั้น 6)อ.สกรณ์ บุษบง (09-1435-4359)Online Application Form
608.00-16.30ค่ายอบรมการทำผ้าบาติก และผ้ามัดย้อมไม่กำหนดฟรี100 คนอาคารสิ่งทอ (อาคาร 16)อ.สืบศักดิ์ ก้อนคำดี (08-3792-0009)Online Application Form
708.00-17.00ค่ายคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันประถมปลาย50120 คนอาคารอเนกคุณาคาร (อาคาร 23 ชั้น 2)อ.สมภพ กาญจนะ (08-9529-9678)Online Application Form
808.00-16.30ค่ายเคมีในชีวิตประจำวันม.ต้น5040 คนอาคาร 12 ชั้น 3อ.ดร.สุกัญญา ทองขัน (08-1482-5251)Online Application Form
908.00-16.30ค่ายไบโอคิดส์ม.ต้น5060 คนอาคาร 12 ชั้น 4อ.ดร.สุภาพร ปาโมกข์ (08-5490-1632)Online Application Form
1009.00-16.00ค่ายฟิสิกส์ในชีวิตประจำวันม.ต้น5050 คนอาคาร 7 ชั้น 2อ.อารีรัตน์ เมืองแสน (06-2130-9881)Online Application Form

หมายเหตุ หมดเขตสมัครวันที่ 14 สิงหาคม 2562

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ในวันพฤหัสบดีที่17 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์