Tag - สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา 2561

สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา 2561

สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา 2561

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา 2561
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ และเพื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/รายวิชา
สามารถนำไปปรับใช้กับการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการและด้านอื่นๆ
ทั้งนี้สาขาวิชาชีววิทยาได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 2 ท่าน คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ผาลี จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ
อาจารย์ ดร.อนวัทย์ ผาลี จากคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นกรรมการทวนสอบฯ

ในวันที่ 10 เมษายน 2562

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 17 พฤศจิกายน 2561

สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 17 พฤศจิกายน 2561

สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 17 พฤศจิกายน 2561

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การประยุกต์ใช้เทคนิคทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

โดยสาขาวิชาชีววิทยาได้รับเกียรติจากอาจารย์วราวุธ จอสูงเนิน อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรในการอบรม

ซึ่งการอบรมครั้งนี้นักศึกษาทำให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พินิจ หวังสมนึก จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย รศ.ดร.วิรัตน์ พงษ์ศิริ  จากภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.ดร.พรทิพา ดำเนิน  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กรรมการ และอาจารย์สิริณี ยอดเมือง อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขานุการ