Tag - สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสด้วยคอมพิวเตอร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสด้วยคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสด้วยคอมพิวเตอร์  ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 เพื่อพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสด้วยคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลจาก >>
http://www.gi.bru.aca.th/โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสด้วยคอมพิวเตอร์/