Tag - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่รุ่น 62

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่รุ่น 62

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่รุ่น 62

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่รุ่น 62 และพิธีบายศรีสู่ขวัญ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ จัดพิธีบายศรี สู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562
เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ ที่ชั้น 1 ของอาคาร 18
ได้รับเกียรติจากอาจารย์สืบศักดิ์ ก้อนคำดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ เป็นประธานในพิธี
และคณาจารย์ภายในสาขาวิชา ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ
เพื่อเรียกขวัญและกำลังใจ ให้กับนักศึกษาใหม่ทุกคนด้วยบรรยาศที่อบอุ่น

พร้อมกันนั้น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่รุ่น 62
เพื่อเสริมสร้างความสนิทสนมกันให้เป็นเหมือนครอบครัวของนิสิตใหม่
มีการสอนบทเพลงของคณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อถ่ายทอดให้ทุกคนสามารถร้องได้
และถ่ายทอดความภาคภูมิใจในสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยให้กับนิสิตใหม่ด้วย

ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ จัดนิทรรศการงานวิจัยของนักศึกษาชันปีที่ 4

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ จัดนิทรรศการงานวิจัยของนักศึกษาชันปีที่ 4

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดนิทรรศการงานวิจัยของนักศึกษาชันปีที่ 4
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สืบศักดิ์ ก้อนคำดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ และคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ร่วมชมงาน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคาร16 ตึกสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ขนิษฐา เจริญลาภ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย อ.ดร.ศรีอุบล อินทร์แป้นคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ อ.อรุโณทัย อุ่นไธสง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และอาจารย์ ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ หมาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขานุการ