Tag - สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องปฏิบัติการสอนเพื่อความเป็นเลิศ  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศรีอุบล อินทร์แป้น จาก คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์  เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย  อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ จากมหาวิทยาลัยทักษิน    อาจารย์จตุรงค์    จิตติยพล จากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ และผศ.กิตติศักดิ์ นามวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เลขานุการ