Tag - สาขาวิชาเคมี

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รัตนา สนั่นเมือง ประธานกรรมการ พร้อมด้วย รศ.ดร.สมเดช มุงเมือง อ.ดร.บุษราคัม ป้อมทอง กรรมการและ อาจารย์ ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ เลขานุการ