Tag - สานสัมพันธ์ม่วง - เหลือง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาสู่การรับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ม่วง-เหลือง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาสู่การรับน้องสร้างสรรค์
สานสัมพันธ์ม่วง-เหลือง

ด้วย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับสภานักศึกษาภาคปกติ และองค์การบริหารนักศึกษา ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาสู่การรับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ม่วง – เหลือง ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพุทธักษา ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

**** ขอความร่วมมือในการส่งรายชื่อนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่ต้องการรับน้องใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวนสาขาวิชาละ ๕ คน ส่งได้ที่ อ.นพพล เชาวนกุล รองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  อาคาร ๑๒ (ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์) ****

เอกสารแนบ