Tag - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562 (รุ่นที่ 1)
ระหว่างวันที่ 8 – 12 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งใบสมัครได้ที่

อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2561

มีรายละเอียดดังนี้ หรือดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา http://rdi.bru.ac.th/2018/archives/2349

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร

กำหนดการฝึกอบรม

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณเสาวนิตย์ วิงมูล โทร 08-5023-8687

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/
อ่านข่าวสารงานวิจัยอื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวสารงานวิจัย/

 

กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา

กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา

กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างนักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในการสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นในสถาบันการศึกษา โดยส่งเสริมองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิคด้านการประดิษฐ์คิดค้น กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและนวัตกรรม โดยได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วช. ได้กำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษาดังนี้ 
              ๑.   กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ 
              ๒.   กิจกรรมประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในระหว่างงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ  ” มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑  (Thailand Research Expo 2018) ” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 

 

 

tranning_stou

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยใหม่” (ลูกไก่) จำนวน ๓ รุ่น (รุ่นที่ ๓-๕)

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยใหม่” (ลูกไก่) จำนวน ๓ รุ่น (รุ่นที่ ๓-๕)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) จำนวน ๓ รุ่น (รุ่นที่ ๓-๕) ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ด้านการวิจัยให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของหน่วยงานต่างๆ ให้มีความรู้ ความเข้าใจและเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับวิจัย สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัย และบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ให้เข็มแข็งและยั่งยืน โดยมีรายละเอียดการจัดอบรม ดังนี้  

รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๕   มิถุนายน ๒๕๖๑ 
รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่  ๑๘ – ๒๒  มิถุนายน ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๕  ระหว่างวันที่  ๙- ๑๓     กรกฎาคม ๒๕๖๑

***ผู้สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถดาวน์โหลดเอกสารลงทะเบียน สมัครได้ที่ http://ird.stou.ac.th/training_chick  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ผลการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมแจ้งให้ทราบภายในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 

เอกสารแนบ