Tag - สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวด โครงการวิจัย “SHOW & SHARC 2017 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว”

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวด โครงการวิจัย “SHOW & SHARE 2017 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว”

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ชลัท  รังสิมาเทวัญ อาจารย์สกรณ์ บุษบง อาจารย์ผู้ควบคุม ร่วมแสดงความยินดีกับนายชาญวิทย์ วลัยศรี นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวด โครงการวิจัย “SHOW & SHARE 2017 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ณ ห้องอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15 ชั้น) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

 

 

สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่งโครงงานนักศึกษาเข้าร่วมประกวด “สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ระดับนักศึกษาภายในกิจกรรม “Show & Share 2017 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว”

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่งโครงงานนักศึกษาเข้าร่วมประกวด “สิ่งประดิษฐ์” ระดับนักศึกษาภายในกิจกรรม “Show & Share 2017 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว”

สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ส่งโครงงานนักศึกษาเข้าร่วมประกวด “สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ระดับนักศึกษาภายในกิจกรรม “Show & Share 2017 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ดำเนินงานภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี และได้รับรางวัล เหรียญเงิน จากการประกวดในครั้งนี้ โดยโครงงานที่ส่งเข้าประกวดคือ การพัฒนาชุดระบบควบคุมอุปกรณ์ไร้สายพร้อมติดตั้งโดยใช้สมองผลฝังตัวพร้อมแอพพลิเคชั่น โดยมีนักศึกษาคือ นายชาญวิทย วลัยศรี นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์สกรณ์ บุษบง และอาจารย์ ชลัท รังสิมาเทวัญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว