Tag - สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน

กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์จากเกร็ดปลา เศษผ้า และของเหลือใช้ในชุมชน (การย้อมผ้า)

กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์จากเกร็ดปลา เศษผ้า และของเหลือใช้ในชุมชน (การย้อมผ้า)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์จากเกร็ดปลา เศษผ้า และของเหลือใช้ในชุมชน (การย้อมผ้า)

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ในหัวข้อ “กิจกรรมการนวดแผนไทย การดูแลสุขภาพและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ”
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

กิจกรรมการนวดแผนไทย การดูแลสุขภาพและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ

กิจกรรมการนวดแผนไทย การดูแลสุขภาพและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ 25 พฤศจิกายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
กิจกรรมการนวดแผนไทย การดูแลสุขภาพและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ในหัวข้อ “กิจกรรมการนวดแผนไทย การดูแลสุขภาพและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ”
ในวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

กิจกรรมการนวดแผนไทย การดูแลสุขภาพและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ

กิจกรรมการนวดแผนไทย การดูแลสุขภาพและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ 24 พฤศจิกายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
กิจกรรมการนวดแผนไทย การดูแลสุขภาพและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ในหัวข้อ “กิจกรรมการนวดแผนไทย การดูแลสุขภาพและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ”
ในวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

กิจกรรมการทำยาหม่อง ลูกประคบ และยาเหลือง

กิจกรรมการทำยาหม่อง ลูกประคบ และยาเหลือง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน กิจกรรมการทำยาหม่อง ลูกประคบ และยาเหลือง

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน
ของชุมชนเย้ยสะแก ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ในหัวข้อ “กิจกรรมการทำยาหม่อง ลูกประคบ และยาเหลือง”
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

กิจกรรมการทำปุ๋ยจากธนาคารใบไม้ของชุมชน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมการทำปุ๋ยจากธนาคารใบไม้ของชุมชน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน กิจกรรมการทำปุ๋ยจากธนาคารใบไม้ของชุมชน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน
ของชุมชนเย้ยสะแก ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ในหัวข้อ “กิจกรรมการทำปุ๋ยจากธนาคารใบไม้ของชุมชน”
ในวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

กิจกรรมการทำปุ๋ยจากธนาคารใบไม้ของชุมชน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมการทำปุ๋ยจากธนาคารใบไม้ของชุมชน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน กิจกรรมการทำปุ๋ยจากธนาคารใบไม้ของชุมชน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน
ของชุมชนเย้ยสะแก ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ในหัวข้อ “กิจกรรมการทำปุ๋ยจากธนาคารใบไม้ของชุมชน”
ในวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

กิจกรรมการจัดการและเพิ่มมูลค่าขยะรีไซเคิล ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน

กิจกรรมการจัดการและเพิ่มมูลค่าขยะรีไซเคิล ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน กิจกรรมการจัดการและเพิ่มมูลค่าขยะรีไซเคิล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน
ของชุมชนเย้ยสะแก ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในหัวข้อ “กิจกรรมการจัดการและเพิ่มมูลค่าขยะรีไซเคิล”
ในวันที่ 20 และ 27 ตุลาคม 2561

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/