Tag - ส่งผลงานในการประชุมวิชาการคหเศรษฐศาสตร์ระดับชาติ

Economics_2017

ขอเชิญประชุมและส่งผลงานในการประชุมวิชาการคหเศรษฐศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญประชุมและส่งผลงานในการประชุมวิชาการคหเศรษฐศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สมาคมคหเศรษศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมวิชาการคหเศรษฐศาสตร์ระดับชาติ  ประจำปี ๒๕๖๐ “การเพิ่มมูลค่าผลผลิตคหกรรมด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม ” กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต