Tag - หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

พิธีลงนามความร่วมมือในการเป็นสถาบันพี่เลี้ยงกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

พิธีลงนามความร่วมมือในการเป็นสถาบันพี่เลี้ยงกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

พิธีลงนามความร่วมมือในการเป็นสถาบันพี่เลี้ยงกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ทำการลงนามความร่วมมือในการเป็นสถาบันพี่เลี้ยงกับคณะพยาบาลศาสตร์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงให้กับหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราขภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมนำส่งสภาการพยาบาลเพื่อพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรต่อไป ทั้งนี้มีคณาจารย์ และบุคลากร ของทั้ง ๒ สถาบันเข้าร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก

การจัดทำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มรภ.บร

มรภ.บุรีรัมย์ รับการตรวจเยี่ยมจากสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงในการเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

มรภ.บุรีรัมย์ รับการตรวจเยี่ยมจากสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงในการเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยบูรพาประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงษ์สุทธิธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี มหากายนันท์ กรรมการบริหารหลักสูตร คุณขนิษฐา ชื่นนิยม เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ เพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคาร 15 เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2560 โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้กับหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และจัดทำโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตด้านพยาบาล รองรับภาวการณ์ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในปัจจุบัน