Tag - ห้องเรียนพิเศษ

การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ อบรม โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด

คณะวิทยาศาสตร์ อบรม โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด

การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน ในโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนที่เข้ารับการอบรม โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 102 คน มีคณาจารย์สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง เนื้อเยื่อท่อลำเลียงพืช การแยกของผสมด้วยวิธีการกรอง การสกัดด้วยตัวทำลายและการตกผลึก

การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนลำปลายมาศ

คณะวิทยาศาสตร์ อบรมเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนลำปลายมาศ

คณะวิทยาศาสตร์ อบรมเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนลำปลายมาศ

ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนลำปลายมาศ       

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมมือกับ โรงเรียนลำปลายมาศ จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนลำปลายมาศโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียน ที่เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้มีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคตโดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่  18-19 มีนาคม 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 22 คน มีคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรอบรมเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการปฏิบัติการด้านคณิตศาสตร์ เคมี เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์

ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนลำปลายมาศ

ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนลำปลายมาศ

ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนลำปลายมาศ